ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

31 ಜುಲೈ 2017

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯ-1-ಹೊಸಹಾಡು-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ-ವೀಕ್ಷಣೆ

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-2-ಬೆಡಗಿನತಾಣ ಜಯಪುರ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-1-ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-1-ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ-ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವೀಕ್ಷಣೆ

9ನೆಯ ತರಗಗತಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

(ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ)
9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ
2
  ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ
3
  ಧರ್ಮಸಮದೃಷ್ಟಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
4
  ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ . ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
5
  ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಟೆ


6
  ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವ


7
  ಊರುಭಂಗ


8
  ಹರಲೀಲೆ
9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಹೊಸಹಾಡು
2
  ಪಾರಿವಾಳ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
3
 ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
4
  ನಿಯತಿಯನಾರ್ ಮೀಱಿದಪರ್


5
  ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ


6
  ತತ್ವ ಪದಗಳು


7
  ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನಿತ್ತು ಸಲಹು


8
  ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ

9ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಡರೀಬಾಯಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
2
  ರಂಜಾನ್ ಸುರಕುಂಬಾ


3
  ನನ್ನಾಸೆ


4
  ಉರಿದ ಬದುಕು


5
  ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ


*****************

8ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

(ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆರಿಸಿ)
8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಗದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ
2
  ನೀರುಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
3
  ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
4
  ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ


5
  ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ


6
  ಯಶೋಧರೆ


7
  ಅಮ್ಮ


8
  ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ
8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
2
  ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
3
  ಗೆಳೆತನ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ Download
4
  ಭರವಸೆ


5
  ವಚನಾಮೃತ


6
  ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ


7
  ಜೀವನ ದರ್ಶನ


8
  ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ
8ನೆಯ ತರಗತಿ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳು
ಕ್ರ. ಸಂ
ಪದ್ಯಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Download ಮಾಡಿ
1
  ಕಟ್ಟುವೆವು ನಾವು

Download
2
  ಸಾರ್ಥಕ

Download
3
  ಆಹುತಿ


4
  ಮಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು


5
 ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳು

*****************

26 ಜುಲೈ 2017

ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು(Lesson_Plans)


ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೇ,
     ಇಲ್ಲಿ 8, 9 ಮತ್ತು 10 ನೆಯ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 5Es ಮಾದರಿಯ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾವು ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿಕೋಪಕರಣಗಳು, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳು ಮಾದರಿ ಪಾಠಯೋಜನೆಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
          - ಎಸ್.ಮಹೇಶ, ಕನ್ನಡ ದೀವಿಗೆ.
ಕ್ರ. ಸಂ
8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ
2
 ನೀರುಕೊಡದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ
3
 ತಲಕಾಡಿನ ವೈಭವ
Download
4
 ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸಾಧಕ
Download
5
 ಹೂವಾದ ಹುಡುಗಿ

6
 ಯಶೋಧರೆ

7
 ಅಮ್ಮ

8
 ಸಪ್ತಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ

  

ಕ್ರ.
ಸಂ
8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ
2
 ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ
3
 ಗೆಳೆತನ
Download
4
 ಭರವಸೆ
Download
5
 ವಚನಾಮೃತ

6
 ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶತಕ

7
 ಜೀವನ ದರ್ಶನ

8
 ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆಕ್ರ. ಸಂ
9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿ
2
 ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರ
3
 ಧರ್ಮಸಮದೃಷ್ಟಿ
Download
4
 ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ . ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
Download
5
 ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಟೆ

6
 ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವ

7
 ಊರುಭಂಗ

8
 ಹರಲೀಲೆಕ್ರ. ಸಂ
9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಹೊಸಹಾಡು
2
 ಪಾರಿವಾಳ
3
 ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನು
Download
4
 ನಿಯತಿಯನಾರ್ ಮೀಱಿದಪರ್
Download
5
 ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ

6
 ತತ್ವ ಪದಗಳು

7
 ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನಿತ್ತು ಸಲಹು

8
 ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಕ್ರ. ಸಂ
10 ನೆಯ ತರಗತಿ ಗದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಯುದ್ಧ
2
 ಶಬರಿ
3
 ಲಂಡನ್ ನಗರ
Download
4
 ಭಾಗ್ಯಶಿಲ್ಪಿಗಳು
Download
5
 ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ

6
 ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ

7
 ವೃಕ್ಷಸಾಕ್ಷಿ

8
 ಸುಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆಕ್ರ. ಸಂ
10 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಗಳ 
ಪಾಠದ ಯೋಜನೆ
1
 ಸಂಕಲ್ಪಗೀತೆ
2
 ಹಕ್ಕಿಹಾರುತಿದೆ ನೋಡಿದಿರಾ
3
 ಹಲಗಲಿ ಬೇಡರು
Download
4
 ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು
Download
5
 ಹಸುರು

6
 ಛಲಮನೆ ಮೆಱೆವೆಂ

7
 ವೀರಲವ

8
 ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆವೊತ್ತೆನೇ

*****(ಪಾಠಯೋಜನೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿ: ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ, ಕೇರ್ಗಳ್ಳಿ)*****