ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

ಬ್ಲಾಗ್ ಕುರಿತು

 ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಥಾಪಕರು:
          ಎಸ್.ಮಹೇಶ್
          ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು,
          ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಿಡುವಣಿ,
          ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.
          ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.
ಜಂಗಮವಾಣಿ : 9743316629
ಮಿಂಚಂಚೆ : kannadadeevige1@gmail.com

ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ
ಈ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತಿರುವ
ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮೈತ್ರಾ

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು
* ಶ್ರೀ ಬೇದ್ರೆ ಮಂಜುನಾಥ
   ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು,
   ಆಕಾಶವಾಣಿ, ಹಾಸನ
   (ಶ್ರೀಯುತರ 'ಬ್ಲಾಗ್ BLOG ಬ್ಲಾಗ್' ಕೈಪಿಡಿ)
    www.bedrefoundation.blogspot.com
 
* ಶ್ರೀ ದೇವರಾಜು.ಕೆ.ಎಸ್
    ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, 
    ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ, 
    ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.
    ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ.

* ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯ್ಕ
    ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು, 
    ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ನಿಡುವಣಿ, 
    ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ.
www.blogger.com 
       ಮತ್ತು www.google.com

***********
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ