ನನ್ನ ಪುಟಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳು (CCE ಇತ್ಯಾದಿ)

1) ಸಿ.ಸಿ.ಇ  ಕನ್ನಡ ಕೈಪಿಡಿ

2) ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶ

3) ಸಿ.ಸಿ.ಇ 10 ನೆಯ ತರಗತಿ ಅಂಕವಹಿ ತಂತ್ರಾಂಶ(Excel)(ಕೆಳಗಿನ 
ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ)
    "ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ" (100 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)

   "ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ" (200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)

    "ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ" (500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ)

     10th CCE Software English Vesion(100)

   10th CCE Software English Vesion(500)3) ಸೇತುಬಂಧ ದಾಖಲೆಗಳು:
    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ನೈದಾನಿಕ (ಪೂರ್ವ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-2

    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-3

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ  ಬುನಾದಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ನೈದಾನಿಕ (ಪೂರ್ವ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಸೇತುಬಂಧ ಸಾಫಲ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-1

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-2

    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-3
 
    * ಸೇತುಬಂದ ಪ್ರಗತಿ ವಹಿ ನಮೂನೆ

    * ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಪ್ರಗತಿ ವಹಿ ನಮೂನೆ

4) ಸ್ಪಷ್ಟ ಓದು - ಶುದ್ಧ ಬರೆಹ - ಸರಳ ಗಣಿತ ನಮೂನೆ

5) ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ (ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಆಧಾರಿತ) 
    * 8 ನೆಯ ತರಗತಿ
    * 9 ನೆಯ ತರಗತಿ
    * 10 ನೆಯ ತರಗತಿ
6) ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು (8, 9 ಮತ್ತು 10ನೆಯ ತರಗತಿ)
   

**********************
ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ